09/7/17

Chinese Dynasty Song

Chinese Dynasty Song

Here’s the Chinese dynasty song, to the tune of “Frere Jacques”:
Shang, Zhou, Qin, Han

Shang, Zhou, Qin, Han

Sui, Tang, Song

Sui, Tang, Song

Yuan, Ming, Qing, Republic

Yuan, Ming, Qing, Republic

Mao and Deng

Mao and Deng